Reklamácia tovaru

Na celý sortiment tovaru poskytujeme záruku 2 roky!!!

  1. Kupujúci je povinný si dodaný tovar skontrolovať bez zbytočného odkladu a o prípadných zistených chybách do 3 dní informovať predávajúceho.
  2. Oznámenie o zistených chybách musí kupujúci zaslať predávajúcemu výhradne písomne (e-mailom) v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené chyby, t.j. musí uviesť o aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú. Písomné oznámenie o zistených chybách uplatňuje kupujúci v mieste sídla predávajúceho: Motte s.r.o. Trebuľa 18, 96231 Sliač
  3. K reklamácii nie je nutné predkladať doklad o zaplatení. Postačí meno a priezvisko osoby, na ktorú bola vystavená faktúra.
  4. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania tovaru, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími vplyvmi a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
  5. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka o postupe a vybavení reklamácie v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez správy na facebook, na smejko@tanculienka.sk alebo na tel.čísle : +421 911 655 921.